Parempi Arki on Kaste-hanke, jossa kehitetään sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon toiminnallista integraatiota Väli-Suomen alueella. Kehittämistyön kohderyhmänä ovat kotona asuvat paljon palveluja käyttävät yhteisasiakkaat. Nykyinen, pirstaleinen palvelujärjestelmä ei pysty vastaamaan kovin hyvin tämän asiakasryhmän tarpeisiin – palvelujen käyttö on runsasta, mutta niiden vaikuttavuus heikko. Toisin sanoin eniten apua ja tukea tarvitsevien asiakkaiden ja potilaiden kohdalla palvelujärjestelmä muodostaa usein vielä lisähaasteen jo raskaassa elämäntilanteessa. Avuksi tarkoitettu kokonaisuus on usein kaoottinen, resursseja tuhlaava ja on huomattava taakka sekä asiakkaalle että henkilökunnalle.

Monen tutkijan mukaan tämän ongelman voi poistaa niin, että palvelujärjestelmän ja palveluiden suunnittelussa ja käytännöissä otetaan lähtökohdaksi asiakas, ei organisaatio. Tätä taustaa huomioiden hankkeen päämääränä on kehittää tarkoituksenmukaisia ja asiakaslähtöisiä palvelukokonaisuuksia. Keskiössä on asiakas ja hänen tarpeisiin vastaavien eri tukimuotojen koordinointi ja integraatio. Painopisteenä on käytännön toiminnan kehittäminen kohti toimivaa yhteistyötä ja asiakkaan parempaa arkea.

Hankkeen toiminta-aika on 1.3.2015 – 31.10.2017.

Hankealue: 61 kuntaa, 5 maakuntaa

etusivu kartta

 


HOPA

Järjestelmällisten, koordinoitujen ja tarpeita vastaavien palvelujen järjestämiseen tarvitaan suunnitelmallisuutta. Useita eri palveluja tarvitsevien asiakkaiden kohdalla tämä on erityisen tärkeää. Eri toimijoiden yhteinen hoito- ja palvelusuunnitelma on yksi toiminnallisen integraation tärkeimpiä työvälineitä.

more arrow


Asiakaslähtöisyys

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus mahdollistaa toimivia palveluketjuja. Rakenteellisen uudistuksen rinnalla tulee kuitenkin kehittää myös toiminnallista integraatiota ja asiakaslähtöisiä palveluja. Käytännössä sote-uudistuksen tulisi näkyä asiakkaalle parempana palveluna, joka vastaa hänen yksilöllisiin tarpeisiin.

more arrow

Hankkeen työskentelytavat

Hankkeen päämäärä on toiminnallisen sote-integraatio ja kohderyhmänä on paljon palveluja käyttävät yhteisasiakkaat. Hankkeessa kehitetään käytännön yhteistyömalleja ja yhteistyön välineiden käyttöönottoa. Kehittämistyö on käytännönläheistä, arkityössä ja asiakkaiden kesken ja kanssa tapahtuvaa toimintaa.

more arrow


Seminaarikierrokset

Parempi Arki-hankkeessa järjestetään ylialueellisia seminaarikierroksia paikallisille moniammatillisille kehittämistiimeille. Yhteisten seminaaripäivien aikana kehitetään käytännön yhteistyön toimintamalleja eri asiakasryhmien paremman arjen edistämiseksi. Tietoa seminaarikierroksista löytyy täältä.

more arrow